ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s používáním následujících webových stránek:  www.behrepublikyid.cz a www.behrepubliky.cz(dále jen „Webová stránka”) a nákupem zboží a služeb ať již prostřednictvím Webové stránky či jiným způsobem a dále při Vaší účastí na sportovní akci, ať již v pozici závodníka, dobrovolníka či partnera některého ze závodu/akcí.

Správcem osobních údajů je společnost Tělocvičná jednota Sokol Čertovka, IČ: 08802106, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, Praha 1, 118 00; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 72923/MSPH (dále jako „Správce“). Na zpracování Vašich osobních údajů se dále může podílet i další subjekt, který je organizátorem konkrétního závodu a je v daném případě společný správce tak jak je vymezeno níže v části Společní správci (těchto zásad). Hovoří-li tyto zásady o Správci, mají na mysli též společného správce pro daný konkrétní závod či akci tak tak je uvedeno níže.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

Můžeme též zpracovávat Vaše zvláštní údaje (jako např. údaje o Vaší příslušnosti k rase či etniku nebo údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu), avšak pouze v rozsahu nezbytném pro umožnění účasti v některém ze závodů.

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vaší účasti na akcích a eventech či zakoupení zboží a služeb od nás. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci Technická data a k návštěvě Webové stránky (těchto zásad).

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

 

Jak používáme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje využíváme pouze v případech, pokud nám to umožňují příslušné právní předpisy, a pokud k tomu máme odpovídající právní titul. Správce pro své zpracování využívá zejména následující právní tituly zpracování:

-        zpracování je nutné pro plnění určitého smluvního závazku mezi Vámi a Správcem (pro poskytnutí služby nebo prodej zboží) nebo pro jednání o něm;

-        z důvodu oprávněného zájmu Správce, kdy zájem Správce převažuje nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů;

-        plnění právní povinnosti na straně Správce.

Správce ve většině případů není povinen vyžadovat souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, vyjma zpracování pro účely zasílání přímého marketingu třetích stran prostřednictvím emailu či SMS zpráv.

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu uvedenou výše, vždy po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

 

Přímý Marketing

Marketingové nabídky Správce

Vaše identifikační, kontaktní, technická data, profilové a marketingové údaje osobní údaje mohou být Správcem použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě oprávněného zájmu Správce Vám Správce může prostřednictvím emailu či SMS zpráv zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u něj zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Marketingové nabídky třetích stran

Vaše osobní údaje můžeme pro účely přímého marketingu poskytnout jiným společnostem, se kterými spolupracujeme proto, aby nám pomohly uspořádat a zorganizovat atraktivní a kvalitní závody (dále jen „Partneři“), za předpokladu, že k tomu získáme Váš souhlas. Seznam Partnerů je vždy uveden na Webové stránce u konkrétního závodu. Tento seznam může být aktualizován. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Proti zpracování pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku, a Vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Osobní údaje dětí

Správce může v určitých případech zpracovávat osobní údaje dětí mladších 13ti let, přičemž tak činí pouze k následujícím účelům: pro účely přihlášení se a účasti dítěte na závodě či akci, pro vyhodnocení daného závodu či akce a pro zdokumentování daného závodu či akce (foto/video záznam).  V daném případě Správce zpracovává pouze nezbytné identifikační údaje dítěte. Pro zpracování osobních údajů dítěte je vždy požadován souhlas jeho zákonného zástupce.   

Kontakt pro případ nouze

Správce může v určitých případech zpracovávat osobní údaje třetích osob – kontaktů pro případ nouze – a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, přičemž tak činí pouze k následujícím účelům: pro účely kontaktování blízké osoby závodníka v případě výskytu mimořádné události v průběhu závodu.  V daném případě Správce zpracovává pouze identifikační údaje, které mu dobrovolně poskytne subjekt údajů a o zpracování těchto údajů bezodkladně informuje danou kontaktní osobu prostřednictvím emailové zprávy a vyžádá si souhlas pro další zpracování.

 

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i Webová stránka používá cookies. Na základě anonymních datových objektů například Raul sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte si ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto Webových stránek.

Web tracking

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech Správce v České republice.  Osobní údaje jsou Správcem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na území České republiky a nedochází k jejich předávání do jiných států, není-li níže výslovně stanoveno jinak.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním závodů a sportovních akcí jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Správce a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které pracují jako správci databází, IT sítí, poskytovatelé služeb nezbytných pro realizaci závodůjakými jsou zejména poskytovatelé časomíry, fotografických a video služeb, komentátoři a další subjekty, jenž mohou zajišťovat technickou realizaci.

Společní správci

Na realizaci a pořádání konkrétního závodu, Správce dále spolupracuje se subjekty, kteří jsou lokáními organizátory příslušného závodu a sami vystupují v pozici správců osobních údajů. S těmito správci má Správce uzavřenu dohodu o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů, která zajišťuje bezpečnost zpracování tím, že vymezuje jednotlivá práva a povinnosti Správců při zabezpečení zpracování a zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

 

Společnými správci pro konkrétní závody a doprovodné akce daných závodů jsou:

- Sokolský běh republiky– Tělocvičná jednota Sokol Čertovka, IČ: 08802106, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, Praha 1, 118 00; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 72923/MSPH, email: info@behrepubliky.cz

  

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, případně plug-in moduly a záložky sociálních sítí. Pokud však takový odkaz použijete a Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemá Správce žádnou kontrolu a nemůže proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Odesláním registračního formuláře do závodu udělujete Správci v souvislosti se svou účastí v závodu souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 20 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte Správce na: info@behrepubliky.cz.

 

Tyto zásady jsou platné ochrany osobních údajů od 1. 5. 2020.